დავალიანების გაგება
ონლაინ დახმარება
16 114

განცხადების/საჩივრების ფორმები

1.  განაცხადი ძველი აბონენტის რეგისტრაციის აღდგენაზე

 

2.  განაცხადი აბონენტის გაყოფაზე

 

3.  განაცხადი აბონენტის რეგისტრაციის შეცვლის შესახებ


4.  განაცხადი აღრიცხვის კვანძის მოწყობისა და შეჭრის სამუშაოების მოთხოვნაზე

 

5.  განაცხადი ბუნებრივი გაზის ნასყიდობის ხელშეკრულებაზე

 

6.  განაცხადი გამანაწილებელი ქსელის გადატანა/რეკონსტრუქციაზე

 

7.  განაცხადი დროებით მიერთებაზე

 

8.  განაცხადი არსებული მრიცხველის ჭკვიანი მრიცხველით ჩანაცვლებაზე

 

9.  განაცხადი თანხის კორექციაზე

 

10. განაცხადი სარეზერვო კვებაზე

 

11. განაცხადი სიმძლავრის გაზრდაზე

 

12. განაცხადი ქვეაბონენტად რეგისტრაციაზე

 

13. განაცხადი ქსელზე მიერთებაზე (ურთიერთშეთანხმებით)

 

14. განაცხადი შიდა ქსელის რეკონსტრუქციაზე - შიდა ქსელის მოწყობა/რეკონსტრუქცია

 

15. განცხადება აბონენტის პირადი ინფორმაციის მოთხოვნაზე

 

16. განცხადება აღრიცხვის კვანძის მოწესრიგებაზე

 

17. განცხადება აღურიცხავი - უცნობი მიერთების რეგისტრაციაზე

 

18. განცხადება განაცხადის/წერილის გაუქმებაზე

 

19. განცხადება დავალიანების გადანაწილების შესახებ

 

20. განცხადება დავალიანების გრაფიკის გაუქმების შესახებ

 

21. განცხადება მომარაგების შეწყვეტის/აღდგენის შესახებ

 

22. განცხადება მრიცხველის შემოწმებაზე

 

23. განცხადება ქსელის დაზიანებაზე  (დაბალი, საშუალო, მაღალი)

 

24. განცხადების ფორმა მიერთებაზე (ერთი მომხმარებელისთვის)

 

25. განცხადების ფორმა მიერთებაზე (ორი ან მეტი მომხმარებლისთვის)

 

26. განაცხადი აბონენტის პირად ბარათზე ინფორმაციის კორექტირების შესახებ

 

27. საჩივარი კომპანიის თანამშრომელზე

 

28. საჩივარი უხარისხო დაუმთავრებელ სამუშაოებზე: რეაგირების გარეშე დატოვებული განცხადების გამო და სხვა

 

29. საჩივარი ახალი მიერთების, სარეზერვო კვებისა და შეჭრის სამუშაოებზე

 

30. საჩივარი გაზმომარაგების წყვეტაზე

 

31. საჩივარი ქსელურ მომსახურებაზე

 

32. საჩივარი ქსელური მომსახურების საფასურის დარიცხვის განახევრების შესახებ

 

33. მომარაგების ტექნიკური ხარისხის შემოწმების შესახებ - წნევის გადახრა

 

34. წერილი ქონებრივ საკითხებზე 

 

35. წერილი საერთო ინფორმაციის გამოთხოვის შესახებ

 

36. წერილი/განცხადება და სხვა

 

37. ბუნებრივი გაზის ნასყიდობის (არასაყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის) ხელშეკრულება საქორგგაზისთვის

 

38. ბუნებრივი გაზის ნასყიდობის (არასაყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის) ხელშეკრულება სოკარჯორჯიაგაზისთვის